Om oss

Hälsobackskyrkan är en pingstförsamling ansluten till Pingst – fria församlingar i samverkan. Pingströrelsen totalt har ca 80.000 medlemmar.

Församlingen hette ursprungligen Smyrnaförsamlingen och grundades den 12:e januari 1947. Det var då ett samgående mellan Filadelfiaförsamlingen och Betaniaförsamlingen i Ystad. Från början bestod församlingen av ca 50 medlemmar och i dag har vi över 100 medlemmar. Kyrkolokalen var från början på Lilla Östergatan 33 i Ystad. Denna lokal såldes och vår nuvarande kyrka på Hyllegatan 31 byggdes och invigdes i september 1983. Hösten 2012 gick församlingen Korset tillsammans med en filippinsk grupp in i församlingen. Namnet Hälsobackskyrkan kommer av att området där kyrkan är belägen kallas för Hälsobacken.

Församlingen är:
Evangelisk, baptistisk, karismatisk och missionsinriktad.

Evangelisk
Det innebär att vår tro helt och hållet och uteslutande bygger på Bibeln. Vi bejakar den klassiskt kristna tron så som den formuleras i den apostoliska och den niceanska trosbekännelsen och den evangeliska teologi som bl.a. får sitt uttryck i Lausannedeklarationen.
Det innebär kortfattat att vi:
– med den kristna församlingen bekänner Gud som Fadern, Sonen och den helige Ande.
– tror på Jesus Kristus, Guds Son, som blev människa, född av jungfru Maria: sann Gud och sann människa, den fulla uppenbarelsen av Gud och den yttersta sanningen. Han gav sitt liv för alla människors frälsning, uppstod igen och regerar som universums Herre.
– tror att människan är skapad till Guds avbild, men är fallen i synd och därför saknar gemenskap med Gud. Hennes frälsning grundas enbart på Jesu försoning och blir en personligt upplevd verklighet genom Andens verk av nåd genom tro.
– tror att varje människa behöver kallas till omvändelse som följs av ett liv i lärjungaskap, kärlek, rättfärdighet och ett ansvarigt tjänande i församlingen och världen. 
– har en bibelsyn som innebär att Bibeln är Guds uppenbarade ord och därmed trovärdig i allt den lär.

Baptistisk
Hälsobackskyrkan är en troendeförsamling, vilket innebär att den är en gemenskap av människor som personligen bekänt sin tro. Vi har en baptistisk dopsyn: enbart personer som själva uttryckt sin tro döps till Kristus på egen begäran. Alla troende har samma ställning i Kristus, det s.k. ”allmänna prästadömet”, och är kallade till att på olika sätt vara Guds rikes vittnen och tjänare.

Karismatisk
Alla troende, unga och äldre, kvinnor och män, uppmanas i skriften att låta sig uppfyllas av den Helige Ande och att ta emot och tjäna med de andliga gåvor som Anden ger. Varje troende har en viktig uppgift i Guds Rike och får en personlig utrustning genom Anden att fullgöra den!

Missionsinriktad
Mission är ett naturligt utflöde av gemenskapen med Gud och vår tro på Herren Jesus Kristus. Gud vill att alla människor i hela världen ska lära känna honom och få gemenskap med honom genom tron på Jesus Kristus. Evangeliet om Guds rike skall förkunnas bland alla folk. Att söka nå fler onådda folk och folkgrupper är därför en viktig del av uppdraget. Men det handlar om mycket mer: att förmedla hela evangeliet till hela människan i hela världen. Vi står för en dynamisk helhetssyn på den kristna församlingens missionsuppdrag i världen, som bl.a. kommer till uttryck i Manilamanifestet, med dess konsekvenser i tro, evangelisation, församlingsutveckling och socialt ansvar.

Att vara medlem i Hälsobackskyrkan
Varje medlem har en personlig tro på Jesus Kristus som Frälsare och Herre.
Denna tro tar sig uttryck i:
– ett personligt gudsliv där man möter Jesus varje dag i sin personliga andakt i bön, tillbedjan och bibelläsning.
– en daglig vandring med Jesus, där man blir alltmer lik Honom i sitt sätt att leva.
– en växande önskan att dela med sig av Jesus till sin omgivning.